Dnešní sleva
43%
Cena po slevě
259 Kč
Stolní nabíječka, kterou oceníte nejen při práci, šetří místo, pohodlně se s ní manipuluje a ještě navíc skvěle vypadá. Doprava ZDARMA je v rámci ČR samozřejmostí.

Obchodní podmínky

 

Provozovatelem slevového portálu www.slevmatic.cz je : 

Ing. David Číhal, IČ: 73036048

 

(dále jen provozovatel)

Provozovatel vydává tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKYČlánek I.
Úvodní ustanovení

Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách slevový portál www.slevmatic.cz (dále jen portál). Na portálu je zájemci o koupi (dále jen zákazník) umožněno získání slevových kupónů - voucherů na určité zboží či služby.

Provozovatel je tak zprostředkovatelem dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je obvykle osoba odlišná od provozovatele, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen poskytovatel).Článek II.
Slevový kupón - voucher

Provozovatel umožňuje zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu poskytovatele popsanou v nabídce na portálu. Jeho objednáním se zákazník zavazuje zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet provozovatele za stanovených podmínek.

Sleva uvedená na voucheru je aktivní až v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků.

Zákazník si zakoupí voucher elektronicky na webovém portálu provozovatele. K zakoupení voucheru je zákazník povinen vyplnit emailovou adresu, na kterou mu po zaplacení částky bude zaslán voucher společně s potvrzením platby.Článek III.
Použití voucheru

Podmínky, za kterých může být voucher použit, jsou uvedeny přímo na tomto voucheru nebo byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.slevmatic.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

Pokud zákazník nevyužije voucher v době platnosti, ztrácí pak nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

Voucher je přenosný.

V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u poskytovatele) může zákazník objednat libovolné množství voucherů, pokud poskytovatel v nabídce nestanoví omezení.

Voucher je možné použít pouze jednou, pokud poskytovatel nestanoví jinak.

Provozovatel ani poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.Článek IV.
Cena voucheru a způsoby placení

Cena nabízeného voucheru na zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na portálu provozovatele včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka. U způsobů platby, u kterých je to možné, bude platba realizována až v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

Pokud si voucher neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

Způsoby platby

Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher (o skutečnosti, že potřebný počet zákazníků byl dosažen, bude informován e-mailem), zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději druhý pracovní den po obdržení informačního mailu

Platba platební bránou např. Paypal - peníze budou strženy až ve chvíli, kdy si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Tato možnost bude v platnosti až od listopadu 2017, kdy bude systém online plateb zaveden.

Pokud nedojde k aktivaci nabídky (k dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 5 pracovních dnů vrátit.Článek V.
Odpovědnost provozovatele a poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na portálu provozovatele jsou uváděny na základě informací získaných od poskytovatele. Provozovatel tedy nenese odpovědnost za jejich správnost.

Pouze poskytovatel nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby, neboť poskytovatel je tím, kdo službu či produkt poskytuje. Klient tedy uplatňuje svá práva (např. z odpovědnosti za vady) u poskytovatele. Odpovědnostní vztahy vznikají tedy mezi zákazníkem a poskytovatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u poskytovatele, neboť provozovatel o slevách prostřednictvím svého portálu pouze informuje.

Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží třetích stran (inzerujících subjektů). Na inzerci vlastních produktů, uplatnitelných na slevmatic.cz se vztahuje zákonná záruční doba.Článek VI.
Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky v případě, že poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z jakýchkoli důvodů, které jsou na straně poskytovatele a že tak poskytovatel neučiní ani po písemné výzvě zákazníka.

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí voucheru. V takovém případě zákazník písemně kontaktuje poskytovatele o tom, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.(Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí poskytovateli vydat vše, co na základě smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí zákazník poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Na cenu, která má být zákazníkovi vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží).

Právo na odstoupení od smlouvy zákazník nemá, v případě smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno zasláním doporučeného dopisu na adresu poskytovatele.

Zákazník je povinen o svém odstoupení informovat i provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla provozovatelem převedena poskytovateli, mohl provozovatel vrátit takovou část platby zpět zákazníkovi.Článek VII.
Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje klást velký důraz na ochranu soukromí zákazníků, a proto se zavazuje chránit jejich osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně).

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníkovi získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na portálu provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

Zákazník souhlasí s tím, aby mu poskytovatel zasílal obchodní sdělení na email, který uvedl při objednání voucheru. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti poskytovatele.Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

Zákazník je povinen se seznámit s obchodními podmínkami ve znění uvedeném na portálu provozovatele nejpozději v den odeslání elektronické objednávky není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Klient objednávkou akceptuje tyto obchodní podmínky.

Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.Článek IX.
Doprava zboží

Provozovatel zašle zakoupené zboží zákazníkovi poštovní zásilkou, případně domluví osobní odběr, v momentě plné úhrady platby voucheru zákazníkem. Zákazník zašle na adresu obchod@slevmatic.cz číslo daného voucheru společně s adresou zaslání zásilky. V případě osobního odběru (po předchozí domluvě) stačí aby zákazník předložil pouze vytištěný voucher.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.9.2017.